I. Предмет

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Министерство на здравеопазването, и потребителите, наричани по-долу „Потребител/и“ на мобилното приложение ViruSafe разработено и предоставено от scalefocus за безвъзмездно ползване от Министерство на здравеопазването и компетентните органи за борба с разпространението на заразата с COVID-19, наричано по-долу "Приложението”

II. Характеристики и ползване на Приложението

2. След инсталиране на мобилното Приложение и потвърждаване на мобилния номер чрез SMS, Потребителят следва да приеме и да се съгласи с настоящите общи условия за ползване на Приложението. В противен случай Потребителят няма право да използва Приложението.

3. Приложението е предназначено за ползване от Потребители, които имат желание доброволно да споделят информация, свързана с разпространението на заразата COVID-19 и да получават важна информация за нея.

4. Правото да се ползва Приложението е безплатно. Приложението не е предназначено за комерсиална цел.

5. Трафикът на данни при ползване на Приложението, както в България, така и в роуминг, може да се таксува в зависимост от индивидуалния тарифен план на всеки Потребител.

6. Приложението е налично за сваляне и инсталиране на крайно мобилно устройство в Google Play Store и Apple Store.

7. За нормалното ползване на Приложението е необходимо наличието на крайни устройства (смартфони, таблети) на Потребители, работещи с операционни системи Android 5, iOS 10, и следващи, както и връзка към Интернет-мобилна или безжична (WiFi). В случай че не разполагате със съответния софтуер, хардуер и интернет връзка, ползването на Приложението ще бъде възпрепятствано.

8. Регистрацията в Приложението се осъществява като Потребителят въвежда съответния мобилен номер, който желае да регистрира. С оглед удостоверяване, че въведеният мобилен номер действително е ползваният от регистриращия се Потребител, се изпраща верификационен код чрез SMS до въведения номер. SMS-ът съдържа 6-цифрен верификационен код.

9. Един Потребител може да достъпва Приложението с един мобилен номер през едно устройство.

10. Регистрираните Потребители могат да ползват следните функцуионалности:

III. Здравна информация

11. Потребителят е отговорен за собственото си здраве. Приложението няма да ви предостави никакви медицински съвети, помощ или диагнози. Целта на Приложението е единствено да помогне на Потребителя да записва личен статус на база на зададени въпроси, която информация да бъде получена от Министерство на здравеопазването и компетентните органи за борба с разпространението на заразата с цел проследяване разпространението на заразата COVID-19. Винаги се консултирайте с Вашия лекар преди да започнете лечение или ако изпитвате някаква болка или дискомфорт или потърсете медицинска помощ. Министерство на здравеопазването не може да гарантира никакви резултати или подобрения, касаещи здравето. Министерство на здравеопазването не носи отговорност за каквито и да е лични наранявания, заболявания, случаи на смърт или други вреди, които биха могли да са резултат, пряко или косвено, на каквото и да е използване или злоупотреба с Приложението.

IV. Ограничаване на отговорността и гаранции

12. Потребителят използва Приложението на своя лична отговорност и риск. Министерство на здравеопазването не предоставя никакви гаранции относно пригодността за определена цел на Приложението, с изключение на посочената в настоящите общи условия, както и не дава гаранция във връзка с достъпността, акуратността, надеждността, функционалностите или съдържанието на Приложението.

13. Министерство на здравеопазването не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди и загуби, причинени от ползването или невъзможността от ползване на Приложението.

14. Министерство на здравеопазването не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на Приложението, дължащи се на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон или на натоварване на мрежата.

15. Министерство на здравеопазването не носи отговорност в случай на предявени претенции от трети лица срещу Потребител, произтичащи от или свързани с ползването на Приложението.

16. Съдържанието на информационните ресурси в Приложението е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да уведомите своевременно Министерство на здравеопазването.

17. Разположената в Приложението информация няма характер на медицинска консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена в Приложението, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

18. Министерство на здравеопазването прави всичко възможно, за да поддържа на Приложението вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Министерство на здравеопазването не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на това Приложение. Министерство на здравеопазването не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси в това Приложение.

19. Министерство на здравеопазването не носи отговорност за предоставяне на информация от трети лица, различни от собственика или ползвателя на телефонния номер, заявил данните си в Приложението.

V. Отговорност на Потребителя

20. Потребителят трябва да пази регистрационните данни в тайна и да не ги споделя с трети лица. Потребителят носи изцяло отговорност за неправомерни действия, извършени вследствие предоставени регистрационни данни или ползване на Приложението от профила на Потребителя от трети лица. Ако Потребителят научи или подозира за неоторизирано използване на профила му в Приложението, трябва незабавно да уведоми Министерство на здравеопазването. Данните за контакт са достъпни в долната част на тези общи условия.

21. Потребителят е отговорен за точността и актуалността на предоставените от него данни, включително лични данни.

22. Потребителят носи отговорност за опити да придобие неоторизиран достъп до чужди потребителски профили и потребителска информация.

23. Потребителят носи пълна отговорност за всички свои дейности в Приложението и за цялото съдържание, което е качено и / или създадено от него в Приложението.

24. Приложението не е предназначено за употреба от лица на възраст под 14 години. За да използвате Приложението, трябва да имате поне 14 години.

VI. Отговорност за чуждо съдържание

25. Приложението съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни, както и материали на трети страни. Министерство на здравеопазването не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от това Приложение, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

VII. Права на интелектуална собственост

26. Приложението отговарят на критериите за софтуер с отворен код съгласно Закон за електронното управление и не е създадено да бъде ползвано с търговска цел, а в помощ за борбата с разпространението на заразата с COVID-19. Всички авторски права върху Приложението са изключителна собственост на “СКЕЙЛ ФОКУС“ АД, ЕИК 201996987 и/или на трети лица съгласно приложимото законодателство и приложимите правила и условия за ползване на софтуер с отворен код.

VIII. Уведомление за защита на личните данни

27. Администратор на личните данни, обработвани чрез приложението е Министерство на здравеопазването и същото гарантира защитата на физическите лица при обработването на личните им данни, предоставени от тях чрез Приложението. Министерство на здравеопазването е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. София 1000, пл. „Св. Неделя“ № 5, БУЛСТАТ 000695317.

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните в Министерство на здравеопазването

Лице за контакт: Веселин Витков

адрес: Пл. „Света Неделя “ № 5

e-mail:dpo@mh.government.bg

Тел: 02/ 9301 461

28. Във връзка с ползването на Приложението на крайно устройство на субекта на данните, ще се обработват, разкриват и предоставят лични данни от съответния субект на данни на Министерство на здравеопазването, което в изпълнение на мерките за борба с разпространение на заразата с COVID-19 ги обработва и предава на компетентните органи за борба с разпространението на заразата и на трети страни доставчици на услуги, свързани с администрирането и функционирането на Приложението, както следва:

29. Събирането и обработването на лични данни на субектите на данни, в т.ч. и данните за местоположението им се извършва въз основа на тяхното съгласие, отчитайки изискванията на чл. 4, т. 11 вр. чл. 7 и чл. 8. От Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Обработването на данни за здравословното състояние на лицата става единствено чрез тяхното изрично съгласие.

30. Личните данни на субекта на данни се използват от Министерство на здравеопазването и компетентните органи за борба с разпространението на заразата за целите на анализ на динамиката на заразата:

31. Министерство на здравеопазването може да предоставя лични данни на субекта на данните само на компетентните органи за борба с разпространението на заразата и на трети страни доставчици на услуги свързани с администрирането и функционирането на Приложението при спазване на принципите за ограничаване на целите за обработване на личните данни и свеждане на данните до минимум. С цел избягване на съмнения, дружеството “СКЕЙЛ ФОКУС“ АД, разработило и предоставило Приложението, няма достъп до лични данни на субекти на данните.

32. Министерство на здравеопазването прилага подходящи технически и организационни мерки, които осигуряват необходимото ниво на защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

33. Министерство на здравеопазването обработва личните данни на субекта на данните за период не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които данните се обработват – до отмяна на извънредното положение, както и за целите, необходими след това при спазване принципа на ограничение на обработването във времето и извън случаите за статистически, изследователски и научни цели.

34. Субектът на данните има право на прозрачна информация, комуникация и условия за упражняване на своите права, сред които: на достъп до отнасящи се за него лични данни, обработвани от Министерство на здравеопазването, на потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват от Министерство на здравеопазването, на информация за целите на това обработване и за получателите, на които данните се разкриват. Субектът на данните има право да поиска от Министерство на здравеопазването да заличи, коригира или ограничи обработването на негови лични данни в съответствие с условията на Закон за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните и да уведоми третите лица, на които са били разкрити тези лични данни, за всяко такова заличаване, коригиране или ограничаване на обработването с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. Субектът на данните може да упражни правата си по тази точка като отправи съответно писмено заявление до Министерство на здравеопазването.

35. Субектът на данните също има право на възражение срещу обработването на личните данни; да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го/я засяга в значителна степен; защита по съдебен или административен ред, в случай че правата му/ѝ на субект на данни са били нарушени.

36. Субектът на данните, ако счита, че правата му като субект на лични данни са нарушени, може да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

37. Субектът на данните има право по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на личните си данни чрез деактивиране и изтриване на приложението.

38. Оттеглянето на съгласието от субекта на данните не засяга законосъобразността на обработването, което е основано на съгласието преди неговото оттегляне.

39. Последващото обработване на събраните посредством приложението лични данни следва да се осъществява стриктно при спазване изискванията на чл. 89 от Общия регламент.

IX. Разни

40. Министерство на здравеопазването публикува тези общи условия в Приложението заедно с всички допълнения и изменения в тях.

41. Общите условия влизат в сила в деня на публикуване в Приложението.

42. Министерство на здравеопазването си запазва правото да променя настоящите общи условия като евентуални промени влизат в сила от датата на тяхното публикуване в Приложението. Потребителят се счита за уведомен в случай на евентуална промяна на общите условия с факта на тяхното публикуване в Приложението, като публикуването на променени Общи условия ще бъде индикирано на Потребителя по подходящ начин в Приложението.

43. Министерство на здравеопазването има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно ползването на Приложението, както и в случай че установи, че Потребителят използва Приложението в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България или общоприетите нравствени норми.

X. Данни за контакт

За допълнителна информация, запитвания или помощ можете да се свържете с Министерство на здравеопазването.

Информация за връзка: https://www.mh.government.bg/bg/kontakti/